Connecticut

3/13 Austin - Shelton High School

Shelton

3/15 - Thomaston Opera House

Thomaston