Connecticut

3/13 Austin - Shelton High School

Shelton

3/15 Marr & Colton - Thomaston Opera House

Thomaston